Η λειτουργία του Κ.Σ.Ν.Μ.

Print Friendly, PDF & Email

Η συγκρότηση και η λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων καθορίζονται και ρυθμίζονται με βάση την ακόλουθη νομοθεσία:

• Νόμος 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
• Προεδρικό Διάταγμα 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/2014),
• Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»,
• Νόμος 2690/1999, άρθρο 13-15 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων ανήκουν θέματα που αφορούν στην προστασία νεωτέρων μνημείων και τόπων χαρακτηριζομένων ως ιστορικών λόγω της σύνδεσής τους με γεγονότα και θεσμούς μεταγενέστερους του 1830.
Το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων μεριμνά για:

• την εξασφάλιση της επιστημονικής και γραμματειακής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, την τήρηση του αρχείου των Συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών και φορέων.
• την έκδοση της Ημερήσιας Διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων, η οποία αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και στους εισηγητές των αρμόδιων Διευθύνσεων.
• την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στο διαδίκτυο και την έγκαιρη ειδοποίηση των αιτούντων παράσταση.
• την πρόσκληση των εισηγητών και των μελών του Συμβουλίου στις Συνεδριάσεις.
• την οργάνωση αυτοψιών του Συμβουλίου.
• την σύνταξη των γνωμοδοτήσεων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων καθώς και την επικύρωσή τους.
• την τήρηση του αρχείου του Τμήματος και τη χορήγηση αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς καθώς και σε ερευνητές επιστημονικού πεδίου.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα.