Λειτουργία του Συμβουλίου Μουσείων

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3028/2002, το Συμβούλιο Μουσείων είναι αρμόδιο για τις ακόλουθες ενέργειες, ή για να ενεργεί ως εξής:

  • Nα εισηγείται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τη μουσειακή πολιτική του κράτους, για τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.
  • Να γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μουσείου από το Δημόσιο αλλά και αναγνώρισης μουσείου που ιδρύεται από ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο.
  • Να γνωμοδοτεί για θέματα εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας, σε περίπτωση δανεισμού για τη διοργάνωση εκθέσεων σε μουσεία.

Τα προς γνωμοδότηση θέματα υποβάλλονται στο Συμβούλιο από τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημειών, τη Διεύθυνση Συντήρησης, τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και τη Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών.

Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με βάση την Ημερήσια Διάταξη, η οποία συντάσσεται από το Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Διευθύνσεων, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμου.

Το Συμβούλιο Μουσείων συνεδριάζει μία φορά το μήνα και κατά την κρίση του Προέδρου του.