Οργανόγραμμα

Print Friendly, PDF & Email

Η Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) και Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του υπ` αρ. 104/2014 Π.Δ. «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Η οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας, πέρα από τις ειδικότερες ρυθμίσεις,  όπως αυτές καθορίζονται στα οριζόμενα του άρθρου 52, παρ. 5 του Ν. 3028/2002 και του άρθρου 5 της υπ` αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) Υ.Α., διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας