ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Αναγνωρίζοντας το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και της κοινωνίας στην συμμετοχή στην Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρας, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει συχνά για την παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων και χώρων μουσείων, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης εκδηλώσεων πολιτισμού. Το Συμβούλιο με γνώμονα την ανάγκη της ολοκληρωμένης προστασίας του μνημειακού πλούτου συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων συνεργιών με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου οι πολίτες να μετέχουν της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να διδάσκονται από αυτή, να την εντάσσουν στην οικονομία του ελεύθερου χρόνου τους και να την θεωρούν τμήμα της καθημερινότητας τους.

Στην υπ` αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/16.10.2018 (ΦΕΚ 4521/Β/16.10.2018) «Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων» ορίζονται οι καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθετούνται οι αναγκαίοι κατά περίπτωση περιορισμοί.  Τα τέλη για την χρήση τους ορίζονται στην υπ` αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία».

Σε κάθε περίπτωση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο βρίσκεται αρωγός στα αιτήματα εκείνα που επιφέρουν την μέγιστη δυνατή ωφέλεια στον πολίτη, αλλά και στα μνημεία της χώρας.

ΦΕΚ παραχώρησης χρήσης για εκδηλώσεις

ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011