Πολίτης και Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email

Αίτηση Παράστασης

Ο πολίτης, θέμα του οποίου εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να παρίσταται στη σχετική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 6 του Ν. 3028/2002 » Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στο άρθρο 2, παρ. 6 και 7 της υπ` αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

Ο πολίτης, που ενδιαφέρεται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, πρέπει να καταθέσει αίτηση παράστασης στο Τμήμα Γραμματείας του ΚΑΣ. Το Τμήμα της Γραμματείας αναλαμβάνει την ευθύνη της έγκαιρης και γραπτής (με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία) ειδοποίησης του πολίτη, ώστε να παρευρίσκεται για να καταθέσει την άποψή του, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θέματος που τον αφορά.

Αίτηση παράστασης στο ΚΑΣ (pdf)

 

Αίτηση χορήγησης Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Κ.Α.Σ.

Ο πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και λήψης των Γνωμοδοτήσεων ή και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Κ.Α.Σ., σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 2690/1999, αρ. 5, καταθέτοντας την αντίστοιχη αίτηση στο Τμήμα Γραμματείας του Κ.Α.Σ. μετά την έκδοση της εκτελεστής πράξης της Διοίκησης, δηλαδή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Το Τμήμα Γραμματείας αναλαμβάνει την ευθύνη, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, να χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο τα διοικητικά έγγραφα.