Τα μέλη του Συμβουλίου Μουσείων

Print Friendly

Το Συμβούλιο Μουσείων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.3028/2002, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3565/2007 (ΦΕΚ112/25-5-2007) συγκροτείται από δεκαεννέα (19) μέλη, ως εξής:

  • Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο.
  • Τον Γενικό Διευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών Έργων, τον Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτιστικής Ανάπτυξης και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα.
  • Έξι (6) Διευθυντές μουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον κρατικών μουσείων, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον προερχόμενοι από αρχαιολογικά μουσεία, αναπληρούμενους από πρόσωπα με την ίδια ιδιότητα.
  • Δύο (2) πρόσωπα με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, αναπληρούμενα από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.
  • Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με τον αναπληρωτή του.
  • Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, με τον αναπληρωτή του.
  • Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α` και επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων και έναν (1) Αρχαιολόγο, μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής.

Η σημερινή σύνθεση του Συμβουλίου Μουσείων, σύμφωνα με την υπ` αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/110619/10825/9626/7726/04.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 182/ΥΟΔΔ/05.04.2016) και τις υπ` αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/113407/9144/4736 Υ.Α. (ΦΕΚ 188/Υ.Ο.Δ.Δ./2.4.2018), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/328660/22438/17629/4861 Υ.Α. (ΦΕΚ 400/ΥΟΔΔ/13.7.2018) τροποποιητικές Αποφάσεις έχει ως ακολούθως:

 Τακτικά μέλη Σ.Μ.
 Αναπληρωματικά μέλη Σ.Μ.