Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ/ΣΜ

Print Friendly, PDF & Email

Το Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) και Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) συγκροτήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Το Τμήμα υποστηρίζει τις δραστηριότητες των Συμβουλίων Κ.Α.Σ., Σ.Μ. και Κ.Α.Σ.-Κ.Σ.Ν.Μ. αναλαμβάνοντας το σύνολο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, σχετικά με τη διαχείριση του αρχείου των Συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού», άρθρο 52: Λειτουργία Γραμματείας).

Το Τμήμα Γραμματείας του Κ.Α.Σ. έχει την ευθύνη της σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας των Συνεδριάσεων τόσο του Κ.Α.Σ., όσο και του Σ.Μ. και του ειδικού οργάνου Κ.Α.Σ.-Κ.Σ.Ν.Μ.

  • Εκδίδει τις Ημερήσιες Διάταξεις των προς συζήτηση θεμάτων, οι οποίες αποστέλλονται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Συμβουλίων, καθώς και στους εισηγητές των αρμόδιων Διευθύνσεων, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη λειτουργία των Συμβουλίων.
  • Μεριμνά για την ανάρτηση των Ημερησίων Διατάξεων στο Διαδίκτυο, καθώς και για την έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών.
  • Οργανώνει τις αυτοψίες των Συμβουλίων.
  • Συντάσσει τις Γνωμοδοτήσεις και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων, τα οποία και επικυρώνει.