Το έργο «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» εντάχθηκε στα ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Print Friendly, PDF & Email

 

Το έργο «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» εντάχθηκε στα ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Με την ολοκλήρωση και την επίσημη παράδοση του έργου ουσιαστικά ανασχεδιάζονται οι διοικητικές διαδικασίες των Συμβουλίων, μέσα στο καθιερωμένο θεσμικό πλαίσιο, για την επίτευξη μέγιστης εξυπηρέτησης προς όφελος των ενδιαφερομένων πολιτών/φορέων. Παράλληλα, δημιουργείται η απαραίτητη υποδομή και αναπτύσσεται η κατάλληλη τεχνογνωσία, προκειμένου να δομηθεί σχέση εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους και ενθαρρύνεται η διαφάνεια, η άμεση και απλή διεκπεραίωση αιτημάτων, προάγοντας παράλληλα το επίπεδο λειτουργίας των διοικητικών διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, το αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κ.Α.Σ – Σ.Μ. ανακοινώνει σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον και ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτημα παράστασης ή αίτημα χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του ειδικού οργάνου Κ.Α.Σ.-Κ.Σ.Ν.Μ. και σε συνέχεια της υπ` αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/329993/236816/1731/6.7.2018 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών στο πλαίσιο του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού- Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» ότι η εξυπηρέτηση εφεξής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της νέας πλατφόρμας, με την ονομασία «ksymvoulia.culture.gr».