Χαιρετισμός της Αν. Γενικής Γραμματέως του ΥΠΟΠΑΙΘ και Προέδρου των Συμβουλίων

Print Friendly, PDF & Email

Αθήνα, 22.6.2015

Αγαπητοί φίλοι,
καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων. Τα δύο κορυφαία γνωμοδοτικά Συμβούλια του ΥΠΟΠΑΙΘ, συμβάλλουν καθοριστικά στην διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής για τις αρχαιότητες και τα μουσεία.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει παρουσία σχεδόν δύο αιώνων, καθώς από την αρχή της δημιουργίας του το Ελληνικό Κράτος επιχείρησε να προστατεύσει και να διαχειρισθεί τις αρχαιότητες, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ειδικών Συμβουλίων, με μέλη εξέχουσες προσωπικότητες της επιστήμης, που χαρακτηρίζονταν από ηθική ακεραιότητα και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο λειτουργεί σήμερα με βάση το Νόμο 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και γνωμοδοτεί κυρίως για θέματα που αφορούν στην προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και σε επεμβάσεις μείζονος σημασίας σε αυτά, την οριοθέτηση και κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, τον καθορισμό αρχαιολογικών ζωνών προστασίας, παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εγκρίσεις από αρχαιολογικής νομοθεσίας για την πραγματοποίηση μεγάλων δημόσιων έργων ή επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και στη διοργάνωση και συμμετοχή σε αρχαιολογικές εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι οι γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή των πολιτών και καθορίζουν το παρόν και το μέλλον των αρχαιοτήτων.
Το Συμβούλιο Μουσείων συστάθηκε ως απόρροια της ανάγκης για την διαμόρφωση των αρχών που διέπουν τη μουσειακή πολιτική του κράτους, τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.
Και τα δύο Συμβούλια απαρτίζονται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης, χαρακτηριστικά που κατοχυρώνουν την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά τους στην εξέταση των θεμάτων.
Από την πλευρά μου, ως Πρόεδρος των δύο Συμβουλίων, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα ενεργώ πάντα με γνώμονα την προστασία των μνημείων αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Το έργο μας είναι δύσκολο αλλά υποστηρίζεται από το σύνολο του στελεχικού δυναμικού του Υπουργείου και φυσικά της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων.

Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη
Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ